Technisch beheer

Techniek met een visie en betaalbaar is het motto waarmee B&O aan het werk gaat binnen een V.v.E.. Vanuit een in de ALV goedgekeurd Meerjaren Onderhoudsplan stuurt B&O de V.v.E.-gerelateerde onderhoudswerken aan en neemt hierdoor veel werkzaamheden bij de V.v.E.’s uit handen. Door een goed en onderbouwd bestek en begeleiding blijft het gebouw voor jaren in een goede kwaliteit.

B&O heeft voor haar klanten gekozen voor een transparant administratiepakket die door de V.v.E. eigenaars via een web-applicatie (Mijn VVE-Dossier) vanaf de B&O website kan worden ingezien. Naast het Meerjaren Onderhoudsplan zijn in dit systeem alle klachtmeldingen en uitgevoerde werkzaamheden, onderhoudscontracten en gecontracteerde onderhoudsbedrijven voor een ieder zichtbaar.

Het Technisch beheer is in vier onderdelen opgebouwd, namelijk:

 • Contractmanagement
 • Klachtenonderhoud (dagelijks)
 • 24-uursservice
 • MJOP en planmatige onderhoudswerkzaamheden

Binnen het Technisch Beheer mag u van ons de volgende standaard werkzaamheden verwachten:

Contractmanagement

 • Bij nieuwe V.v.E.’s verzorgt B&O, in overleg met de V.v.E., alle onderhoudscontracten die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud aan installaties, w.o. het schoonmaken van het gebouw almede overige contracten die V.v.E. gerelateerd zijn
 • Bij bestaande V.v.E.’s die overgedragen worden aan B&O, zal er een algemene check plaatsvinden en indien noodzakelijk een onderhoudscontract worden aangepast en/of opgevraagd

Klachtenonderhoud

Het in overleg met het bestuur van de V.v.E. voorbereiden van de Algemene ledenvergadering, hierbinnen is begrepen onderstaande werkzaamheden:

 • Het in behandeling nemen, opdragen en controleren van onderhoudszaken die V.v.E. gerelateerd zijn
 • Door belasten van niet V.v.E. gerelateerde opgedragen werkzaamheden aan de juiste eigenaar
 • Het opdracht verstrekken tot uitvoering c.q. herstel bij calamiteiten waarbij achteraf terugkoppeling zal plaatsvinden richting het bestuur van de V.v.E., dit conform de splitsingsakte
 • Het verzorgen van de schriftelijke opdrachtverlening naar de aannemer, installateur etc.
 • Het steekproefsgewijs controleren van de uitvoering en kosten bij ontvangst van de factuur. Opdrachtbon of –brief wordt achter de factuur bijgevoegd

24-Uursservice

 • Het 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar het telefonisch in ontvangst nemen van klachten, het vervolgens in opdracht geven aan aannemer, installateur of anders
 • De melder en de aannemer ontvangt via de beheerder een E-mailbericht met de gedane melding en gereed melding

MJOP en planmatig onderhoudswerkzaamheden

 • Aan de hand van de aanwezige MJOP de leden jaarlijks informeren en adviseren m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden waardoor de leden hierover een besluit kunnen nemen in de Algemene Ledenvergadering
 • Het twee- of driejaarlijks controleren en actualiseren van de MJOP op basis van de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren incl. wijzigen jaarlijkse reservering en banksaldo

Additioneel technisch beheer

Naast de standaard opgenomen technische beheertaken kan B&O VvE-Beheer ook onder andere onderstaande additionele dienstverlening verzorgen:

 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan en begroting
 • Het, in samenwerking met o.a. Vereniging Eigen Huis, opleveren van de algemene ruimten
 • Voorbereiden, aanbesteden, controleren en financieel bewaken van planmatige onderhoudswerken
 • Overleg binnen V.v.E., opstellen c.q. vaststellen van een schoonmaakschema of tuinonderhoudsprogramma en of het begeleiden van de werkzaamheden
Scroll naar boven
Scroll naar top