Administratief beheer

Transparantie in administratie en een goede communicatie is een must voor V.v.E.-beheer. B&O heeft voor haar klanten gekozen voor een transparant administratiepakket die door de V.v.E. eigenaars via een web-applicatie (VVE-Dossier) vanaf de B&O website kan worden ingezien. Naast de NAW-gegevens kunnen alle V.v.E. gerelateerde aspecten en documenten w.o. de Splitingsakte, Huishoudelijk Reglement en notulen worden ingezien.

Binnen het V.v.E.-beheer zijn met betrekking tot administratief beheer een aantal standaard werkzaamheden c.q. -taken opgenomen die wij in twee delen hebben opgesplitst, namelijk:

 • Algemene werkzaamheden en
 • Organiseren Algemene Ledenvergadering

Algemene werkzaamheden

 • Opzetten, actueel houden en wijzigen van de ledenadministratie in het ledenbestand
 • Verzorgen van de correspondentie van de V.v.E.
 • Toezicht houden op de naleving van de splitsingsakte(n), huisreglementen en besluiten
 • Ontvangen en afwikkelen van de overdrachten. Hierbij informeren wij naast de notaris het bestuur omtrent mogelijke voor- of achterstanden m.b.t. maandelijkse V.v.E.-bijdrage, eventuele servicekosten en andere financiële verplichtingen richting de V.v.E.. Tevens wordt de notaris geïnformeerd omtrent de opgebouwde reserve binnen de V.v.E.
 • Informeren van nieuwe leden door middel van een welkomstbrief waarin gegevens over de V.v.E. zijn opgenomen inclusief inloggegevens ten behoeve van de web-applicatie Mijn VVE-Dossier en informatie omtrent de maandelijkse bijdrage en eventuele bijkomende kosten
 • Het verstrekken van adviezen op het gebied van appartementsrecht, modelreglement, huishoudelijk reglement voortkomend uit dagelijks beheer wat verwacht mag worden van de beheerder

Organiseren algemene ledenvergadering

Het in overleg met het bestuur van de V.v.E. voorbereiden van de Algemene ledenvergadering, hierbinnen is begrepen onderstaande werkzaamheden:

 • Voorbereiden en opstellen van de vergaderstukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, w.o.: de uitnodigingen, agenda, presentielijst, volmacht formulier en overige benodigde documenten
 • Verzorgen van de vergaderlocatie
 • Verzenden (deels via E-mail of middels web applicatie) vergaderbescheiden naar de leden
 • Bijwonen (niet voorzitten) van de Algemene ledenvergadering
 • Het opstellen van en het uitwerken van de notulen
 • Uitvoering geven en voortgang controle betreffende de genomen besluiten die door de Vergadering van Eigenaars op administratief gebied zijn genomen

Additioneel administratief beheer

Naast de standaard opgenomen administratieve beheertaken kan B&O VvE-Beheer ook onder andere onderstaande additionele dienstverlening verzorgen:

 • Organiseren en notuleren van een extra bestuurs- en/of algemene ledenvergadering
 • Leveren van een voorzitter voor de Algemene Ledenvergadering
 • Het aanleveren van V.v.E. gegevens aan derden in opdracht van de V.v.E.
 • Opstellen van een Huishoudelijk Reglement.

Scroll naar top