Bestuurlijk beheer

Maatwerk is de basis voor een goedlopende V.v.E.. Tijdens het besturen van een V.v.E. krijgt de V.v.E. te maken met individuele vragen en problemen vanuit individuele leden en dient het bestuur de besluiten en afspraken vanuit de Algemene ledenvergadering na te komen.

B&O heeft voor haar klanten gekozen voor een transparant administratiepakket die door de V.v.E. eigenaars via een web-applicatie (Mijn VVE-Dossier) vanaf de B&O website kan worden ingezien. Naast de uit te voeren actiepunten en besluiten zijn in dit systeem alle kas- en technische commissieleden en correspondentie opgenomen en voor een ieder zichtbaar.

Binnen het V.v.E.-beheer onderscheidt B&O VVE-Beheer de volgende bestuurlijke beheertaken:

  • Het jaarlijks organiseren, uitschrijven en notuleren van de Algemene Ledenvergadering
  • Samenstellen en ter goedkeuring aanbieden van de concept jaarbegroting aan de Leden, inclusief het voordragen en vaststellen van de periodieke bijdragen op appartementsniveau
  • Het samenstellen en beheren van de financiële administratie
  • Uitvoeren van actiepunten en besluiten, die door de vergadering (ALV) zijn genomen en die eventueel door het bestuur aan de beheerder worden opgedragen
  • Het schriftelijk aansprakelijk stellen van leden of derden per aangetekende brief en het opvolgen en handhaven van de hieruit tot stand gekomen afspraken c.q. besluiten
  • In overleg met eventueel de beheerder, het verzorgen van juridische adviezen door een externe jurist bij rechtskundige aangelegenheden, de V.v.E. betreffende, dan wel het begeleiden van juridische procedures namens de VvE
  • Uitvoeren van overige bestuurstaken of voorzitterschap tijdens de Algemene Ledenvergadering

Additioneel bestuurlijk beheer

Naast de standaard opgenomen bestuurlijke beheertaken kan B&O VvE-Beheer ook o.a. onderstaande additionele dienstverlening verzorgen:

  • Het organiseren van een tweede of bijzondere (lees extra) Algemene Ledenvergadering
  • Uitschrijven en notuleren van extra vergaderingen
Scroll naar boven
Scroll naar top